اړوند سایتونه نوم لړ

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z

Afghan Government Agencies Regulators and Commission

 • د اطلاعاتو او کولتور وزارت
  دافغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پاڼه ده چي همدې وزارت اړوند معلومات خپروي
 • د افغانستان ستره محکمه
  دافغانستان دستري محکمې پاڼه ده چي دمحکمو ، قاضیانو او دې ته اړوند معلومات پکښي خپریږي
 • د ولسمشر رسمي پاڼه
  د افغانستان دجمهور ریس رسمي پاڼه چي دولسمشر د دفتراود مشرتابه دکتنو په اړه معلومات پکښي خپریږی
 • دحکومت د رسنيو دفتر
  دافغان حکومت داطلاعاتو او رسنیو مرکز پاڼه ده چي دافغانستان د دولت او رسنیو په هکله معلومات خپروي
 • دعامه ګټو وزارت
  دافغانستان دعامه ګټو وزارت پاڼه ده چي دهمدې وزارت اړوند اروګانو په هکله معلومات خپروي
 • دکانونو وزرات
  دافغانستان د کانونووزارت انټرنیټ پاڼه ده چي دطبعي زیرمو او کانونو اړوند معلومات خپروي
 • دکرنې او مالدارۍ وزارت
  دافغانستان دکرهڼي ، اوبو لګولواو مالداري وزارت رسمي ویب پانه ده چي دهمدې وزارت اړوند معلومات خپروي
 • لويه څارنوالي
  دافغانستان د لویه څارنوالي پاڼه ده چي د لویه څارنوالي اړوند ارګانونو په اړه معلومات او خبرونه خپروي
 • ملي شورا(مشرانو،ولسي جرګه
  په افغانستان کي دملي شورا پاڼه ده چي د مشرانو او ولسي جرګو په اړه معلومات لري

Afghanistan Government Websites

 • د اقتصاد وزارت
  دهمدې وزارت ویب پاڼه ده چي د نوموړي وزارت په اړه معلومات په درو ژبو( پښتو ، دري او انګلیسي ) خپروي