ننګرهار ولايت رسنيو دفتر پېژندنه

پېژندنه:

د ننګرهار ولايت مقام رسنيو او معلوماتو دفتر د ننګرهار ولايت په جوړښت کې يو ځوان بنسټ دى ، چې د ٢٠۰٨ زيږديز کال په وروستيو کې د حکوت، رسنيو او خلکو ترمنځ د اطلاعاتي تشې د ډکولو په موخه رامنځته شوى دى.

په دغه دفتر کې د رسنيزو چارو او ارتباطاتو د حوزې مسلکي کسان کار کوي، چې د دولتي ادارو، رسنيو او خلکو ترمنځ د اطلاعاتو په وېش سره اړيکي جوړوي، د اطلاعاتو  وېش او د رسنيو او دولتي ارګانونو ترمنځ د رسنيزو او مسلکي اړيکو ټينګښت، د اطلاعاتو همغږي، مسلکي ظرفيت جوړونه، عامه پوهاوي او د رسنيو څار او شننه د ننګرهار ولايت مقام  د رسنيو او معلوماتو دفتر کاري څانګې دي.

د ننګرهار ولايت مقام د رسنيو او معلوماتو دفتر نن له نېکمرغه د ننګرهار ولايت او ختيځ زون په کچه د اطلاع رسونې د باور وړ کانال په توګه پېژندل کيږي.

د دغه دفتر دنده د ننګرهار ولايت د فعاليتونو په اړه دخلکو چټک او پر وخت خبرول دي ، په همدې موخه هره ورځ د حکومتي بنسټونو له مسئولينو ، د کورنيو او نړيوالو ازادو رسنيو له غړو او د خلکو له استازو سره کار کوي.

موخې:

  • دحکومت د فعاليتونو انعکاس
  • له رسنيو سره د اړيکو او همغږۍ جوړول
  • دعامه پوهاوي پراختيا
  • ظرفيت لوړاوى او اړيکو جوړول
  • د رسنيو څارنه او کنترول
  • د عامه اړيکو پراختيا او تنظيم