پیام والی

3 weeks 5 days ago

 مقام ولایت ننگرهار به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.